Contact Us

Clinic in Qingdao

TEL:           (+86) 532 8598-7341
24hrs MP: 131-6501-3251 / 136-2639-9061
E-Mail:       chamshan@126.com
ADD:           Building C, No. 25, Donghai Yi Road, Shinan District, Qingdao(266071)China


Clinic in Huangdao

TEL:           (+86) 532 8694-3020

24hrs MP: 185-6397-9229 / 136-2639-9061

E-Mail:       chamshanhd@163.com

ADD:        The 7th commercial shop,south of Bay City , No. 118 Wuyishan Road, Huangdao, China